Klantvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2022.

1. OVER ONS

1.1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Health & Leisure Platforms B.V., handelend onder de namen BedrijfsFitness Online en Go-Vital (“BFO”, “Go-Vital”, “wij” of “ons”) biedt een Platform aan waarop zakelijke Klanten een collectief abonnement kunnen afsluiten voor gebruik door hun medewerkers of leden van het Vitaliteitsaanbod. 

1.2. BFO is gevestigd aan het Paalbergweg 2, (1105AG) te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51847914.

1.3. In het geval van vragen, opmerkingen of klachten over ons Platform, het Vitaliteitsaanbod of de Deelnemersabonnementen, kunt u ons bereiken via info@go-vital.nl.

2. DEFINITIES

2.1. In deze Klantvoorwaarden hebben, tenzij anders vermeld of de context anders vereist, de volgende begrippen de hieronder opgenomen betekenis: 

2.1.a. Deelnemer: een werknemer of lid van de Klant, of een vast benoemde introducé(e) van een werknemer of lid van de Klant die via de Klant een Deelnemersabonnement kan verkrijgen of heeft verkregen. 

2.1.b. Deelnemersabonnement: abonnement voor gebruik van het Vitaliteitsaanbod dat een Deelnemer of de Klant voor een Deelnemer via het Platform afsluit op basis van de Overeenkomst van de Klant. 

2.1.c. Klant: een bedrijf of ledenorganisatie, die ten behoeve van haar werknemers of leden een Overeenkomst sluit die recht geeft op het sluiten van Deelnemersabonnementen via het Platform voor het Vitaliteitsaanbod. 

2.1.d. Klantaccount: overzichtspagina van de Klant op het Platform, die toegankelijk is na aanmelding en nadat de Klant op het Platform heeft ingelogd.

2.1.e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BFO en de Klant met betrekking tot het gebruik van de Klant van de diensten van BFO, waaronder het Platform. 

2.1.f. Partner: een bij BFO aangesloten sportschool/-club of andere aanbieder van vitaliteitsdiensten die via het Platform Deelnemersabonnement(en) aanbiedt.

2.1.g. Platform: Go-Vital, het online portal, beschikbaar via www.bedrijfsfitnessonline.nl en/of www.go-vital.nl, of de mobiele applicatie van BFO.

2.1.h. Vitaliteitsaanbod: fitnessfaciliteiten, groepslessen, begeleiding, online voedingsadvies, life coaching, wellness en/of andere vitaliteitsdiensten die worden aangeboden door een Partner.

2.2. Definities die in deze Klantvoorwaarden in enkelvoud worden aangeduid omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd.

3. TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze Klantvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BFO aan de Klant en op alle rechtsverhoudingen tussen BFO en de Klant met betrekking tot het gebruik van de diensten van BFO, waaronder op de Overeenkomst. 

3.2. BFO behoudt zich het recht voor om deze Klantvoorwaarden op elk moment te wijzigen (bijvoorbeeld om wijzigingen in de toepasselijke wetgeving of het Platform weer te geven). Wijzigingen in de Klantvoorwaarden zullen worden gemeld via plaatsing op het Platform (of een andere schriftelijke kennisgeving aan de Klant). Wijzigingen zijn van kracht na acceptatie van de wijzigingen door de Klant. Het voortgezette gebruik van de Klant van het Platform vormt de aanvaarding van de gewijzigde Klantvoorwaarden. 

3.3. De algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 

4. VERPLICHTINGEN BFO

4.1. BFO biedt de Klant de mogelijkheid om zich via haar Platform aan te melden om een Overeenkomst te sluiten. Deelnemers kunnen zich vervolgens via een door de Klant verstuurde uitnodiging op het Platform aanmelden bij een of meerdere van de bij BFO aangesloten Partners en een Deelnemersabonnement afsluiten. De Klant kan de aanmelding en het afsluiten van een Deelnemersabonnement ook voor de Deelnemers verzorgen. 

4.2. BFO draagt zorg voor de administratie van de Overeenkomst en Deelnemersabonnementen die worden afgesloten via het Platform. BFO is niet verantwoordelijk voor de eigen administratie van Klanten. 

4.3. BFO is niet verantwoordelijk voor het aantal Deelnemers dat zich op het Platform aanmeldt en een Deelnemersabonnement afsluit. 

4.4. BFO hanteert de door een Partner meest recente aan BFO opgegeven tarieven, huisregels, algemene voorwaarden en privacyverklaring bij de inschrijving van Deelnemers bij een Partner via het Platform. 

4.5. BFO zal het Platform ter beschikking stellen aan Klanten en Deelnemers. BFO kan echter niet garanderen dat het Platform altijd beschikbaar is en dat de informatie op het Platform volledig, correct en up-to-date is (het Platform wordt geleverd op een “as is” basis). Daarnaast staat BFO er niet voor in dat het Platform geschikt is voor de doeleinden waarvoor Klanten en Deelnemers het Platform willen gebruiken. Het gebruik van het Platform door de Klant en de Deelnemers is uitsluitend voor risico van de Klant. 

4.6. BFO is niet verplicht om onderhoud, technische of andere ondersteuning voor het Platform te leveren. In geval van klachten hieromtrent kan de Klant zich wenden tot BFO, en zal de Klant de Deelnemers verwijzen naar BFO. BFO zal klachten zo snel als redelijkerwijs mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken, onderzoeken. BFO zal zich inspannen iedere klacht zo snel mogelijk en naar tevredenheid op te lossen. 

4.7. BFO heeft het recht om het Platform van tijd tot tijd te wijzigen, bij te werken en verbeteren, in de vorm van nieuwe of gewijzigde functionaliteit, met inbegrip van nieuwe functies, bugfixes en efficiëntieverbeteringen. 

5. KLANTACCOUNT

5.1. Aanmelding vindt plaats via een online formulier op het Platform. De Klant zal zich slechts eenmaal aanmelden. 

5.2. BFO kan, naar eigen goeddunken, de inhoud op het Platform (gedeeltelijk) verwijderen of bewerken, het Klantaccount of Deelnemersabonnement (laten) beëindigen of pauzeren, of rechten op het gebruik van het Platform beëindigen of beperken (bijvoorbeeld in het geval van verdenking van fraude, schending van de Klantvoorwaarden, tijdelijke onbeschikbaarheid of verminderde beschikbaarheid van het Vitaliteitsaanbod, of wijzigingen in toepasselijke wetgeving). 

5.3. Door aanmelding op het Platform, accepteert de Klant dat de communicatie met BFO (met name) schriftelijk zal plaatsvinden, waaronder per e-mail. 

5.4. De Klant is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het Klantaccount en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot het Klantaccount. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het Klantaccount of wachtwoord. 

5.5. Het is uitdrukkelijk verboden om Klantaccounts aan te maken die ter beschikking staan van derden en om toegangsgegevens aan derden bekend te maken. 

5.6. De Klant zal het Klantaccount gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

5.7. De Klant garandeert dat de informatie die de Klant aan BFO verstrekt juist, actueel en volledig is. De Klant is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de Klantaccountinformatie, waaronder, maar niet beperkt tot, contactgegevens. 

5.8. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat uitsluitend Deelnemers of de Klant zelf Deelnemersabonnementen afsluiten. 

5.9. De Klant erkent dat toegang tot het internet vereist is om gebruik te kunnen maken van het Platform en het Klantaccount. 

6. VERPLICHTINGEN KLANT

6.1. De Klant sluit de Overeenkomst ten behoeve van Deelnemers die van het Vitaliteitsaanbod gebruik willen maken. 

6.2. De Klant dient de Deelnemers op de hoogte te brengen van de mogelijkheid gebruik te maken van het Platform en het afsluiten van een Deelnemersabonnement. 

6.3. Deelnemers of de Klant melden de Deelnemers aan op het Platform en bij een Partner om een Deelnemersabonnement af te nemen. 

6.4. De Klant dient alle door haar Deelnemers aangevraagde Deelnemersabonnementen aan BFO te betalen. Betaling verloopt zoals bepaald in artikel 7 van deze Klantvoorwaarden. 

6.5. Deelnemers kunnen tijdens de reguliere openingstijden van een Partner volgens de voorwaarden van het afgesloten Deelnemersabonnement gebruik maken van het Vitaliteitsaanbod. 

6.6. De Klant is verantwoordelijk voor het aan BFO aanleveren van juiste en actuele bankgegevens. 

6.7. De Klant en/of Deelnemer is niet gehouden het verschil tussen het reguliere tarief van een Partner en het via BFO aangeboden tarief op enige manier te betalen c.q. te compenseren aan de Partner. 

6.8. De op het Platform aangeboden tarieven gelden minimaal voor de duur van de looptijd van het abonnement. Het staat BFO vrij om de tarieven tussentijds te wijzigen. 

6.9. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan BFO verstrekte informatie. De aansprakelijkheid van BFO voor schade van de Klant of derden als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie van de Klant is uitgesloten. 

6.10. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor het afmelden van een Deelnemer bij uitdiensttreding of opzegging van het lidmaatschap. Afmelding kan uitsluitend plaatsvinden via het Platform. Indien uitdiensttreding van, of opzegging door een Deelnemer plaatsvindt binnen de initiële looptijd van het Deelnemersabonnement, is restitutie van reeds betaalde vergoedingen niet mogelijk, en zal de Klant bij betaling van de vergoeding voor de initiële looptijd in maandelijkse termijnen een factuur van BFO ontvangen en betalen voor de vergoeding voor de resterende maandelijkse termijnen van de initiële looptijd. De Klant dient zelf eventuele compensatie met een Deelnemer overeen te komen. Voor uitdiensttreding of opzegging na verloop van de initiële looptijd van het Deelnemersabonnement geldt een schriftelijke opzeggingstermijn van één (1) maand. 

7. FACTURERING EN BETALING

7.1. De vergoeding voor de Deelnemersabonnementen en andere voor de diensten van BFO verschuldigde bedragen worden door BFO direct gefactureerd aan de Klant. 

7.2. Afhankelijk van de afspraken tussen BFO en de Klant, betaalt de Klant na afsluiting van het Deelnemersabonnement vooraf de totale vergoeding voor de volledige initiële looptijd van het Deelnemersabonnement, of de vergoeding in maandelijkse termijnen. Na afloop van de initiële looptijd zal een vergoeding voor het resterende gedeelte van de lopende maand worden gefactureerd, indien deze termijn voor het einde van de maand eindigt. Daarna zal de verschuldigde vergoeding maandelijks vooraf worden gefactureerd. 

7.3. BFO brengt per Deelnemer eenmalig administratiekosten ten bedrage van €7,95 inclusief BTW aan de Klant in rekening. 

7.4. De Klant zal facturen steeds volledig voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening van BFO. 

7.5. Bij niet tijdige betaling van een factuur door de Klant is de Klant, zonder enige ingebrekestelling, in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen van de Klant onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige aan BFO toekomende rechten. Dit is ook het geval indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. 

7.6. Bij niet tijdige betaling van een factuur door de Klant is de Klant vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke handelsrente, vermeerderd met twee procent (2%) over het factuurbedrag verschuldigd. Daarnaast komen alle in redelijkheid door BFO in verband met de niet-nakoming door de Klant gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van de Klant, zulks met een minimum van vijftien procent (15%) van de verschuldigde hoofdsom (inclusief BTW), die (mede) moet worden beschouwd als een stimulans voor de Klant om zijn (betalings-)verplichtingen na te komen. 

7.7. Indien de Klant de hoogte van een factuur betwist, schort dit de nakoming van de betalingsverplichting niet op. 

7.8. Indien een Deelnemersabonnement wordt gepauzeerd, zal BFO de vergoeding voor het Deelnemersabonnement gedurende de termijn dat het Deelnemersabonnement is gepauzeerd niet aan de Klant factureren. Tijdens de initiële looptijd zal het Deelnemersabonnement automatisch worden verlengd voor de duur dat het Deelnemersabonnement is gepauzeerd, zonder dat hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht. 

8. DUUR EN BEËINDIGING

8.1. De Overeenkomst tussen BFO en de Klant treedt in werking op moment van ondertekening van de Overeenkomst door de Klant en wordt aangegaan voor ten minste twaalf (12) maanden en wordt na verloop van deze termijn stilzwijgend verlengd met steeds twaalf (12) maanden, behoudens opzegging zoals uiteengezet in artikelen 8.2. 

8.2. Elke partij kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van te minste dertig (30) dagen. 

8.3. Partijen zijn nimmer gehouden tot enige schadevergoeding als gevolg van opzegging volgens 8.2. 

8.4. Het Deelnemersabonnement vangt aan op de door Deelnemer bij aanmelding aangegeven gewenste startdatum van aanmelding van een Deelnemer. Het Deelnemersabonnement wordt aangegaan voor de duur die is vermeld in het Deelnemersabonnement. 

8.5. De Klant kan het Deelnemersabonnement na afloop van de initiële looptijd van het Deelnemersabonnement opzeggen door middel van een schriftelijke opzegtermijn van één (1) maand. Afmelding van een Deelnemer vindt plaats via het Klantaccount op het Platform. De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor juiste en tijdige afmelding van haar Deelnemers. 

8.6. Bij uitdiensttreding van een Deelnemer bij de Klant is een Partner gerechtigd opdracht te geven, om het lopende Deelnemersabonnement per eerstvolgende vervaldatum te beëindigen of om te zetten naar een particulier abonnement tegen de op dat moment geldende tarieven. 

8.7. Indien een der partijen op enig tijdstip niet in staat is de Overeenkomst of het bepaalde in deze Klantvoorwaarden na te komen, meldt zij dit onmiddellijk aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens redelijk overleg voeren om te bezien of er een passende oplossing is voor de problemen voortvloeiende uit de tekortkoming. 

8.8. Elke partij heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij ondanks een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn van veertien (14) dagen in acht wordt genomen, de verbintenissen uit de Overeenkomst of het bepaalde in deze Klantvoorwaarden niet nakomt. 

8.9. Elke partij kan de Overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de andere partij surseance van betaling wordt verleend, in staat van faillissement verkeert of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige restitutie van reeds ontvangen bedragen of voor schadevergoeding wegens een dergelijke opzegging. 

9. GEVOLGEN BEËINDIGING

9.1. Beëindiging heeft geen invloed op lopende Deelnemersabonnementen en de daarmee samenhangende leverings- en betalingsverplichtingen. De op de einddatum van de Overeenkomst tussen BFO en de Klant bij een Partner nog lopende Deelnemersabonnementen die in looptijd, zullen onder voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst en deze Klantvoorwaarden worden uitgediend. De Overeenkomst en deze Klantvoorwaarden blijven van toepassing op de lopende Deelnemersabonnementen tot het eindigen van het laatste lopende Deelnemersabonnement. Deelnemersabonnementen waarbij looptijd zijn verstreken zijn opzegbaar tegen een opzegtermijn van één (1) maand. 

9.2. Bepalingen uit de Overeenkomst en deze Klantvoorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om van kracht te blijven na beëindiging of afloop van de Overeenkomst, blijven ook na de beëindiging of afloop van kracht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende bepalingen: gevolgen van beëindiging, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en forumkeuze. 

10. GEHEIMHOUDING EN BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

10.1. Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens van Deelnemers (“Vertrouwelijke Informatie”), geheim blijven en niet aan derden bekend worden gemaakt, anders dan voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en het bepaalde in deze Klantvoorwaarden of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers en door hen ingeschakelde derden betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst en het bepaalde in deze Klantvoorwaarden. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet indien en voor zover verstrekking van de Vertrouwelijke Informatie aan een rechter, toezichthouder of overheidsinstelling noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke bevel, verzoekt van een toezichthouder of een wettelijk voorschrift, en bij de verstrekking niet meer gegevens worden verstrekt dan strikt noodzakelijk om aan het bevel of voorschrift te voldoen. 

10.2. Ten aanzien van alle Vertrouwelijke Informatie verbinden partijen zich om:

10.2.a. deze, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij of voor zover strikt noodzakelijk voor gerechtvaardigde interne bedrijfsdoeleinden van de verkrijgende partij, waarvoor die partij passende waarborgen treft, niet buiten de Europese Economische Ruimte te brengen (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het online toegankelijk maken van de Vertrouwelijke Informatie voor personen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden); 

10.2.b. de informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst en het bepaalde in deze Klantvoorwaarden met inachtneming van de Overeenkomst en de Klantvoorwaarden, de toepasselijke wetgeving en eventueel richtlijnen van BFO, ook niet in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm of voor de ontwikkeling van eigen producten, dan wel producten van derden; 

10.2.c. de andere partij te informeren in geval van (een vermoeden van) vernietiging, verlies, beschadiging of onrechtmatige verwerking van en/of toegang tot de Vertrouwelijke Informatie, zonder onredelijke vertraging zodra die partij hiervan kennis heeft genomen, minstens binnen vierentwintig (24) uur na kennisneming; 

10.2.d. de informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen of wet- en regelgeving redelijkerwijs noodzakelijk is en deze informatie, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van de genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van de andere partij, dan wel, na verkregen toestemming, te (laten) vernietigen en zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen aan die partij dat alle Vertrouwelijke Informatie terug is overgedragen dan wel vernietigd of verwijderd; en 

10.2.e. medewerking te (laten) verlenen aan het uitoefenen van controle door of namens de andere partij op bewaring en gebruik van gegevens, mede om die partij in staat te stellen te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen op grond van de AVG en contractuele verplichtingen richting klanten en andere contractspartijen. 

10.3. De in dit artikel genoemde verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie waarvan een partij met schriftelijke stukken kan aantonen dat die: 

10.3.a. op het tijdstip van bekendmaking publiek toegankelijk is of later wordt zonder handeling of tekortkoming van die partij; 

10.3.b. reeds in het rechtmatige bezit van die partij was en te hare vrije beschikking stond vóór kennisneming; 

10.3.c. door die partij onafhankelijk van de andere partij is ontwikkeld. 

10.4. Indien er in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en het bepaalde in deze Klantvoorwaarden door BFO sprake is van de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in toepasselijke privacywetgeving, waaronder de AVG, dan is BFO te kwalificeren als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke en derhalve zelfstandig onderworpen aan de AVG ten aanzien van onder andere de verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers. 

11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1. Alle (Intellectuele) Eigendomsrechten met betrekking tot de naam van BFO, door BFO aanleverde promotiematerialen, het Platform en Vitaliteitsaanbod berusten bij BFO of haar licentiegevers. 

11.2. De Klant mag niet het geheel of enig onderdeel van het Platform reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren. 

12. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

12.1. Een Deelnemer sport op eigen risico en met inachtneming van de algemene voorwaarden en huisregels van een Partner. 

12.2. De Klant vrijwaart BFO tegen aanspraken van Deelnemers en/of derden voortvloeiende uit of verband houdende met hun gebruik van het Vitaliteitsaanbod. 

12.3. BFO is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die de Klant en/of Deelnemer aanlevert. 

12.4. BFO is niet verantwoordelijk voor de veiligheid en beschikbaarheid van het Vitaliteitsaanbod en de bijbehorende begeleiding. Indien er gebreken zijn in (onderdelen van) het Vitaliteitsaanbod, dient de Klant en/of Deelnemer een klacht in te dienen bij de betreffende Partner. 

12.5. Iedere aansprakelijkheid van BFO is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door BFO gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) is of wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van die verzekering(en) voor rekening van BFO komt. De totale aansprakelijkheid van BFO wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is bovendien beperkt tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Indien onder de door BFO gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) in het betreffende geval geen uitkering wordt gedaan, is de aansprakelijkheid van BFO, ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot een bedrag van € 10.000,- . 

12.6. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de (directeuren of werknemers van) partijen. 

12.7. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal de Klant geen handelingen verrichten die de verhaalsmogelijkheden van BFO onder de Overeenkomst materieel beperken. 

13. OVERMACHT

13.1. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van partijen indien er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, waaronder begrepen, doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt, overheidsmaatregelen en internetstoringen. 

13.2. Indien de periode van overmacht langer dan negentig (90) aaneengesloten dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat partijen gehouden zijn tot enige vergoeding van de schade die de andere partij lijdt ten gevolge van die ontbinding. 

14. OVERIGE

14.1. De Klant is zonder schriftelijke toestemming van BFO of tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in de Overeenkomst, niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen. Onder derden wordt niet verstaan een aan partijen gelieerde onderneming. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden. 

14.2. De bepalingen uit de Overeenkomst of deze Klantvoorwaarden die nietig over vernietigbaar of anderszins ongeldig blijken te zijn zullen vervangen worden door geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige, vernietigbare of ongeldige bepalingen. 

14.3. Voor zover in deze Klantvoorwaarden een derdenbeding is opgenomen, is artikel 6:254 BW uitgesloten. 

14.4. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in deze Klantvoorwaarden, is het de Klant niet toegestaan de uitvoering van haar verplichtingen uit deze Klantvoorwaarden op te schorten. Artikelen 6:52 en 6:262 BW zijn uitgesloten. 

14.5. Op de Overeenkomst en deze Klantvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende geschillen en rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. 

14.6. Geschillen die tussen de Klant en BFO ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst dan wel naar aanleiding van deze Klantvoorwaarden of nadere overeenkomsten en/of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Gemachtigde Bedrijf
-- --
Functie Datum
-- --
Handtekening  
--